OWOCE W SZKOLE

Geneza Programu:

W Unii Europejskiej program ”Owoce w Szkole” został uruchomiony od roku szkolnego 2009/2010. Bierze w nim udział większość państw członkowskich UE w tym również Polska. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (88 %) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (12%).

Cel programu:

Program Unii Europejskiej „Owoce w Szkole” został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.

Głównymi celami programu są: trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększanie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.

Program ”Owoce w Szkole” jest jednym z narzędzi dostępnych dla szkół, dzięki któremu mogą kształtować i rozwijać pozazdrowotną edukację najmłodszych uczniów oraz w rzeczywisty sposób wpływać na ich dietę.

W Unii Europejskiej nadwagę ma około 22 mln dzieci, a ponad 5 mln z nich cierpi na otyłość. Według przewidywań liczba ta każdego roku będzie rosnąć o kolejnych 400 tys. dzieci. Ważną rolę w zwalczaniu tego problemu może odegrać poprawa sposobu odżywiania, a w szczególności spożywanie odpowiednich ilości warzyw i owoców. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca codzienne spożycie 400 gramów owoców i warzyw na osobę, jednakże większość Europejczyków nie osiąga tego celu, a tendencja zniżkowa jest szczególnie widoczna u młodych ludzi.

Program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w Szkole” powstał jako jedno z priorytetowych działań Komisji Europejskiej zmierzających do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania dzieci oraz redukcji ryzyka poważnych problemów zdrowotnych na późniejszym etapie życia.

.

ows2

Na czym polega program?

Program ten jest skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci bezpłatnie otrzymują kilka razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne, które spożywają w szkole.

Dzieciom udostępnia się:

  • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
  • świeże warzywa (marchew, paprykę słodką, rzodkiewki),
  • soki owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne.

Ponadto szkoły podstawowe uczestniczące w programie realizują skierowane do dzieci specjalne zajęcia o charakterze edukacyjnym dotyczące zdrowego odżywiania.

Koncepcja programu została opracowana w taki sposób, aby program przyniósł jak najwięcej korzyści dzieciom, a jednocześnie  nie stanowił zbyt dużego obciążenia organizacyjnego dla szkoły.

Program ten ma same zalety:

Kształtuje u dzieci nawyk regularnego spożywania różnorodnych owoców i warzyw poprzez zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do owoców i warzyw, zalecanych do spożycia w codziennej diecie.

Owoce i warzywa spożywane są w grupie, wśród rówieśników, co sprzyja utrwalaniu się pozytywnych nawyków żywieniowych i przełamywaniu niechęci przed jedzeniem określonych produktów.

Dla szkół:

Program „Owoce w Szkole” skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje bezpłatnie, jednorazowo porcję składająca się z jednego produktu owocowego i jednego produktu  warzywnego.

Szkoła podstawowa zainteresowana udziałem w programie „Owoce w Szkole” może wybrać najkorzystniejszą dla siebie formę uczestnictwa spośród dwóch wariantów. Szkoła może we właściwym miejscowo ze względu na siedzibę szkoły Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego:

  • złożyć odpowiednie zgłoszenie uczestnictwa w programie, a po wpisaniu jej na listę szkół zgłoszonych do programu „Owoce w Szkole” na dany semestr danego roku szkolnego podpisać Umowę nieodpłatnego dostarczania do szkoły podstawowej owoców i warzyw w ramach programu ”Owoce w Szkole” z zatwierdzonym do udziału w programie dostawcą, który będzie organizował dostawy owoców i warzyw do szkoły,

lub

  • złożyć odpowiedni wniosek o zatwierdzenie uczestnictwa w programie i po uzyskaniu zatwierdzenia Dyrektora OT ARR samodzielnie pozyskiwać i udostępniać owoce i warzywa dzieciom z klas I-III uczęszczającym do tej szkoły, a następnie wnioskować do ARR o pomoc.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w programie „Owoce w Szkole” określone są w Warunkach uczestnictwa w programie „Owoce w Szkole” na stronie internetowej ARR: www.arr.gov.pl oraz www.owocewszkole.org

Mistrzowskie owoce i warzywa - spot promocyjny